„Legum servi sumus ut liberi esse possimus.“
„Jsme podrobeni zákonům, abychom mohli být svobodní.“
CICERO

O nás

Advokátní kancelář JUDr. Jana Fráňová je stabilní dynamická advokátní firma vybudovaná na základě dlouhodobých a širokospektrých zkušenostech aplikace práva v národním i mezinárodním měřítku.

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti klasických právních odvětvích a současně se dlouhodobě orientuje na specifické obory mediálního, reklamního a sportovního práva a práva duševního vlastnictví.

V prvé řadě poskytujeme našim klientům právní poradenství v oblasti klasického civilního práva, se specifickým zaměřením na obchodní, závazkové právo, dále právo korporátní zahrnující zakládání a právní správu obchodních korporací.

Klientům podnikatelům poskytujeme dlouhodobý komplexní právní servis zabezpečující správu právních záležitostí celého podniku, včetně pracovněprávních záležitostí, zastupování při vyřizování statutárních záležitostí před státními orgány, apod. Ve spolupráci s partnerskou daňovou kanceláří jsme schopni doplnit naše právní služby i o daňovou a účetní problematiku.

Advokátní kancelář JUDr. Jany Fráňové je členem Italské obchodní komory se sídlem v Praze.

Zakladatelka Advokátní kanceláře JUDr. Jana Fráňová absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze a v advokacii působí od roku 1993. Na Právnické fakultě University Karlovy obhájila diplomovou práci na téma "Právní úprava obchodních společností v italském právu" a rigorózní práci na téma „Olympismus a duševní vlastnictví“.

Jana Fráňová absolvovala krátkodobé studijní stáže na italských právnických fakultách v Perugii a v Catanii.

Jana Fráňová vystudovala italský jazyk na Státní jazykové škole v Praze, kde v roce 1991 úspěšně vykonala Státní zkoušku z jazyka italského.

V roce 1995 byla JUDr. Jana Fráňová jmenována předsedou Krajského soudu v Praze soudním tlumočníkem v jazyce italském.

JUDr. Jana Fráňová se v rámci své právní praxe dlouhodobě věnuje mediálnímu právu, a to zejména tiskovému právu, oblasti práva fyzických osob na ochranu osobnosti, práv právnických osob na ochranu dobré pověsti a jiných obdobných nehmotných práv.

JUDr. Jana Fráňová se dlouhodobě orientuje též na oblast sportovního práva a práva sportovního marketingu, se zaměřením na ochranu a využití osobnostních práv sportovců, reklamu ve sportu a marketingové právo, statutární právo občanských sdružení i obchodních společností působících v oblasti sportu. Od roku 1999 úzce spolupracuje s významnými subjekty působícími v rámci českého i zahraničního fotbalu a ledního hokeje.

JUDr. Jana Fráňová poskytuje právní služby italským právnickým i fyzickým osobám, včetně právního zastoupení před soudy, a v rámci kooperace s několika italskými advokátními kancelářemi poskytuje též právní servis českým fyzickým či právnickým osobám v Itálii, zahrnující nejen právní zastoupení v občanskoprávních věcech, ale i zakládání a správu obchodních korporací nebo jiných majetkových účastí v Itálii.

JUDr. Jana Fráňová působí jako rozhodce při stálém Rozhodčím soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR.

JUDr. Jana Fráňová je členkou mediální komise Unie vydavatelů.

JUDr. JANA FRÁŇOVÁ, advokát

SEKRETARIáT
Mobil: +420 722 705 618