„Legum servi sumus ut liberi esse possimus.“
„Jsme podrobeni zákonům, abychom mohli být svobodní.“
CICERO

Právní služby

V oblasti práva občanského má naše advokátní kancelář dlouholeté zkušenosti v oblasti práva na ochranu osobnosti a práva duševního vlastnictví, smluvního a závazkového práva, právních vztahů k nemovitostem a dědictví.

Našim klientům můžeme nabídnout též využití našich dlouholetých zkušeností v oblasti mediálního práva, zejména práva tištěných médií, zahrnující bohaté zkušenosti se soudní praxí v oblasti tiskového zákona a ochrany osobnosti.

V rámci našich právních služeb poskytujeme našich klientům též právní zastoupení a před soudy všech stupňů, případně rozhodčími orgány.

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Mediální právo
  • Sportovní právo
  • Korporátní právo
  • Zastupování v soudních a rozhodčích sporech
  • Právo nekalé soutěže
  • Rodinné a dědické právo


„From the earliest days at Apple, I realized that we thrived when we created intellectual property. If people copied or stole our software, we'd be out of business. If it weren't protected, there'd be no incentive for us to make new software or product designs. If protection of intellectual property begins to disappear, creative companies will disappear or never get started. But there's a simple reason: It's wrong to steal. It hurts other people. And it hurts your own character. “

Steve Jobs

JUDr. JANA FRÁŇOVÁ, advokát

SEKRETARIáT
Mobil: +420 722 705 618